OBECNOŚCI

W trakcie semestru dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Trzy (lub więcej) nieobecności są tożsame z oceną końcową 2,0.

 

OCENA KOŃCZOWA

Ocena końcowa jest średnią ocen: z odpowiedzi przy tablicy („T”) (jeśli występuje) oraz z kolokwium („K”), przy czym zaliczenie kolokwium jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu. W przypadku, jeśli średnia wychodzi połówkowa ("3,25", "3,75" itd.) czynnikiem decydującym będzie obecność na zajęciach. Pozytywna ocena „T” nie obniża oceny końcowej w przypadku, gdy K > T.

W przypadku studentów z długiem ECTS oceną końcową jest ocena z kolokwium/egzaminu.

 

Odpowiedź przy tablicy

Z pojedynczej odpowiedzi przy tablicy otrzymać można następujące oceny: "-", "+", ".".

"-" otrzymuje się w przypadku odpowiedzi negatywnej;

 "+" w przypadku zgłoszenia się na  chętnego i odpowiedzi pozytywnej;

"." w przypadku wywołania przez prowadzącego i  odpowiedzi pozytywnej.

 

Ilość ocen z pojedynczej odpowiedzi przekłada się na ocenę "T" w następujący sposób:

 

ilość

ocena

Ocena „T”

2

"-"

2,0

2

"+"

4,0

3

"+"

5,0

nd.

"."

bez wpływu

przy czym jednego "-" zneutralizować można jednym "+" (i na odwrót).

 

Kolokwium

W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium - dwa terminy pod koniec semestru. W przypadku pisania w obydwu terminach do oceny końcowej wlicza się tylko ocenę wyższą z tych dwóch.

 

 

Powodzenia!